புதியவை :

Grab the widget  Tech Dreams

01 பிப்ரவரி 2010

காவ‌ல்துறை ஆணைய‌ர் போனு‌க்கு 1000 புகா‌ர்க‌ள்
‘‘காவ‌
ல‌ர்‌க‌ள் லஞ்சமகேட்டாலஅல்லதகாவலதுறதொடர்பாபிரசசனைகளஇருந்தால், நேரடியாஎனதசெல்போன98409 83832 என்எண்ணிலதொடர்பகொள்ளலாம்’என்று காவ‌ல்துறை ஆணைய‌ர் ராஜேந்திரனநேற்றமுன்தினமஅறிவித்தார்.


இந்
அறிவிப்பமக்களிடமஅமோவரவேற்பபெற்றதுட‌ன் நேற்றஒரநாளிலஆயிரத்துக்குமமேற்பட்டவர்களஆணைய‌ர் தொலைபேசி எண்ணதொடர்பகொண்டபுகார்களதெரிவித்துள்ளனர். அவற்றிலபெரும்பாலும் காவ‌ல்துறசம்பந்தமாகுறைகளஇருந்ததாக ஆணைய‌ர் தெரிவித்தார்.


காவல
துறையினசெயல்பாடுகளுக்கபலரபாராட்டுமதெரிவித்தனர். சென்னமட்டுமல்லாமல் அய‌ல்நாட்டிலஇருந்துமஅழைப்பவந்தது. அனைத்தஅழைப்புகளுக்கும் ஆணைய‌‌ர் ராஜேந்திரனபதிலஅளித்தார்.


பொத
மக்களகூறிபுகார்களகுறித்தஉடனடியாவிசாரணநடத்தி நடவடிக்கஎடுக்க காவ‌ல்துறை அதிகாரிகளுக்கு ஆணைய‌ர் ராஜே‌ந்‌திர‌ன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக