புதியவை :

Grab the widget  Tech Dreams

22 அக்டோபர் 2009

குவாத்ரோச்சி மீதான வழக்கு?


C†RÖ¦ ÙRÖ³¥ A‡TŸ JyPÖ«ÚVÖ hYÖ†ÚWÖop —RÖ] ÚTÖTŸÍ FZ¥ YZeÛL ˜z†‰e ÙLÖ·ºUÖ¿ ÙP¥¦›¥ E·[ RÛXÛU ÙUyÚWÖTÖ¦PÁ UÖÈ͇ÚWy| ÚLÖŸyz¥ p.‘.I. UÄRÖeL¥ ÙNš‰·[‰. C‹ŒÛX›¥, C‹R YZeÛL ˜zeLeiPÖ‰ GÁ¿ ÚLÖ¡, A^š ALŸYÖ¥ GÁ\ Yeg¥, AÚR ÚLÖŸyz¥ UÄRÖeL¥ ÙNš‰·[ÖŸ. CYŸ rப்¢• ÚLÖŸy| Yeg¥ BYÖŸ. B]Ö¥ RÂST£eh C‹R YZef¥ RÛX›P E¡ÛU C¥ÛX GÁ¿ p.‘.I. NÖŸ‘¥ ÙR¡«eLப்TyP‰. C‰h½†‰, UÖÈ͇ÚWy| LÖÚY¡ TÚY^Ö SÖÛ[ U¿SÖ· ˆŸப்“ A¸ef\ÖŸ.2


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக