புதியவை :

Grab the widget  Tech Dreams

13 ஜூலை 2010

மின்வாரிய தலைமை பொறியாளர் சீனிவாசகன் கைது .


¤.2 XyN• XtN• YÖjfV –ÁYÖ¡V RÛXÛU GÁÈÃVŸ ÙNÁÛ]›¥ ÛL‰ ÙNšV
ப்TyPÖŸ.

RÛXÛU GÁÈÃVŸ

ÙNÁÛ] A
ண்QÖNÖÛX›¥ E·[ R–²SÖ| –ÁNÖW YÖ¡V RÛXÛU A¨YXL†‡¥ RÛXÛU GÁÈÃVWÖL C£ப்TYŸ qÂYÖNL• (YV‰ 55). CYŸ —‰ HWÖ[UÖ] XtN “LÖŸL· i\ப்TyP]. T·¸eLWÛQ›¥ ER« ÙNV¼ÙTÖ½VÖ[WÖL T‚VÖ¼½V ÙN¥YWÖÇ GÁTYŸ J£ “LÖ¡Á ÚT¡¥ NÍÙTண்| ÙNšVப்Tyz£‹RÖŸ.

AYW‰ NÍÙT
ண்| E†RWÛY W†‰ÙNš‰ AY£eh —ண்|• ÚYÛX J‰ehYR¼LÖL ¤.4 XyN• XtN• RWÚYண்|• GÁ¿ RÛXÛU GÁÈÃVŸ qÂYÖNL• ÚLy|·[ÖŸ. CÁÙ]Ö£ GÁÈÃVŸ CR¼h CÛP†RWLWÖL ÙNV¥Ty| C£ef\ÖŸ. NÍÙTண்| E†RWÛY W†‰ÙNšYR¼h ¤.2 XyN˜•, —ண்|• ÚYÛX J‰eg| ÙNšYR¼h ¤.2 XyN˜• R†RÂÚV ‘¡†‰†RW ÚYண்|• GÁ¿• qÂYÖNL• ÚLy|·[ÖŸ.

ÛL‰

˜R¥LyPUÖL NÍÙT
ண்| E†RWÛY W†‰ ÙNšV ¤.2 XyN• RW ÙN¥YWÖÇ N•UR• ÙR¡«†‰·[ÖŸ. ‘Á]Ÿ C‰T¼½ WLpVUÖL XtNJ³ப்“ ÚTÖ§p¥ “LÖŸ ÙLÖ|†‰·[ÖŸ. XtN J³ப்“ ÚTÖ§Í sப்‘Wண்| Xyr– ÚU¼TÖŸÛY›¥, z.GÍ.‘.eL· SPWÖ^Á, ‡£SÖ°eLWr BfÚVÖŸ RÛXÛU›XÖ] p\ப் TÛP ÚTÖ§NÖŸ «NÖWÛQ ÚU¼ÙLÖண்P]Ÿ.

ÚS¼¿ CW° R]‰ A¨YXL†‡¥ ÛY†‰ ¤.2 XyN• XtN• YÖjfVÚTÖ‰ qÂYÖNL• ÛL
யு• L[°UÖL pef]ÖŸ. AYÛW ÛL‰ ÙNšR XtN J³ப்“ ÚTÖ§NÖŸ EP]zVÖL AYÛW ®y|eh AÛZ†‰oÙNÁ\]Ÿ.

¤.20 XyN• pefV‰

ÚU¼h UÖ•TX• AWjLSÖRÁ rWjLTÖÛR A£ÚL
யு·[ ÙWyz ÙR£«¥ C£eh• ÙYÍy f¥ A|ehUÖz hz›£ப்‘¥ RÛXÛU GÁÈÃVŸ qÂYÖNL• Yp†‰ Y‹RÖŸ. AYW‰ ®yz¥ CW° CWYÖL ÚNÖRÛ] SP†Rப்TyP‰. ÚNÖRÛ]›¥ ¤.20 XyN• TQ• pefVRÖL°•, B]Ö¥, XtN TQ• C¥ÛX GÁ¿ qÂYÖNL• U¿ப்TRÖL°• AR¼h¡V LQeÛL LÖண்‘ehUÖ¿ ÚLy|·[RÖL°• XtN J³ப்“ ÚTÖ§NÖŸ ÙR¡«†R]Ÿ.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக