புதியவை :

Grab the widget  Tech Dreams

06 நவம்பர் 2009

கிரிக்கெட்டில் இந்திய தோல்வி,அதிர்ச்சியில் தலைமை ஆசிரியர் சாவு , மாரடைப்பால் மயங்கி விழுந்தார் .


hzVÖ†R•, SY.7- hzVÖ†R†‡¥ ÙP¦«cÁ TÖŸ†‰ ÙLÖண்z£‹R RÛXÛU Bp¡VŸ, f¡eÙLyz¥ C‹‡VÖ ÚRÖ¥« AÛP‹RRÖ¥ A‡Ÿop AÛP‹RÖŸ. p½‰ ÚSW†‡¥ UÖWÛPப்TÖ¥ AYŸ UVjf «µ‹‰ C\‹RÖŸ. C‹R T¡RÖT N•TY• T¼½V «YW• Y£UÖ¿:- RÛXÛU Bp¡VŸ ÚY©Ÿ UÖYyP• hzVÖ†R• RjL• SLÛW ÚNŸ‹RYŸ «yÚPÖTÖWtNÁ (YV‰ 52), CYŸ ÚYப்Tjhப்T• AWp]Ÿ B‡ ‡WÖ«PŸ S|ŒÛXப்T·¸›¥ RÛXÛU Bp¡VWÖL T‚VÖ¼½ Y‹RÖŸ. AYW‰ UÛ]« EUÖWÖ‚, UÖoN•Ty| AWp]Ÿ ÚU¥ŒÛXப்T·¸›¥ Bp¡VWÖL E·[ÖŸ.

ÚS¼¿ ˜Á‡]• LQYÁ-UÛ]« C£Y£• C‹‡VÖ-B͇ÚW¦VÖ CÛPÚV SP‹R J£ SÖ· f¡eÙLy ÚTÖyzÛV Wp†‰ TÖŸ†‰eÙLÖண்| C£‹R]Ÿ. ÚTÖyz –L°• TWTWப்TÖL C£‹RRÖ¥ Gப்Tzயு• C‹‡VÖ ÙY¼½ÙT¼¿«|• G] G‡ŸTÖŸ†R]Ÿ. A‰ÚTÖX C‹‡V A‚யு• ÙY¼½›Á «¸•‘¥ ÙNÁ¿ÙLÖண்z£‹R‰. C‹R ŒÛX›¥ ÙRண்|¥LŸ `A°y' B]ÛR ÙRÖPŸ‹‰ A|†R|†‰ «eÙLy|L· ®²‹R]. A†‰PÁ 3 WÁL· «†‡VÖN†‡¥ C‹‡VÖ ÚRÖ¥« AÛP‹R‰.

C‹‡V A‚›Á ÚRÖ¥«ÛV RÖjL˜zVÖU¥ A‡Ÿop AÛP‹R RÛXÛU Bp¡VŸ «yÚPÖTÖWtNÁ UVjf gÚZ «µ‹RÖŸ. CÛR TÖŸ†R AYW‰ UÛ]« EUÖWÖ‚ ioN¥ ÚTÖyPÖŸ. AYW‰ AX\¥ N†R†ÛR ÚLy| AeL• TeL†‡]Ÿ «ÛW‹‰ Y‹‰ U£†‰Y pfoÛNeLÖL B•“XÁreh RLY¥ ÙR¡«†R]Ÿ. B]Ö¥ B•“XÁÍ Y£YR¼h· «yÚPÖTÖWtNÁ UÖWÛPப்TÖ¥ T¡RÖTUÖL C\‹‰ ÚTÖ]ÖŸ. AYW‰ EPÛX TÖŸ†‰ UÛ]« U¼¿• h|•T†‡]Ÿ, E\«]ŸL·, AeL•TeL†‡]Ÿ LR½ AµR‰ TÖŸeL T¡RÖTUÖL C£‹R‰.
கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக