புதியவை :

Grab the widget  Tech Dreams

12 ஆகஸ்ட் 2009

3 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய கிராம நிர்வாக அதிகாரி செல்வதுரை .


TyPÖ ÙTVŸ UÖ¼\• ÙNšV
¤.3 B›W• XtN• YÖjfV fWÖU ŒŸYÖL A‡LÖ¡ ÛL‰


LÖtq“W•, BL.12-

TyPÖ ÙTVŸ UÖ¼\• ÙNšV ¤.3 B›W• XtN• YÖjfVRÖL fWÖU ŒŸYÖL A‡LÖ¡ ÛL‰ ÙNšVTyPÖŸ.

¤.3 B›W• XtN•

LÖtq“W• ÚNehÚTyÛP NÖ¦VŸ ÙR£«¥ YpTYŸ ‘.WÚUÐ. ÙWzÚUy ÚX‘· «¼TÛ]VÖ[Ÿ. CYŸ B¼TÖeL• fWÖU†ÛR ÚNŸ‹R ˜ÂVցz GÁTY¡P• 2004-• Bz¥ 1/2 HeLŸ ŒX• YÖjf]ÖŸ. A‹R ŒX†ÛR R]‰ ÙTV£eh UÖ¼\• ÙNš‰ RW ÚLÖ¡ WÚUÐ LÖtq“W• RÖ¨LÖ A¨YXL†‡¥ UÄ ÙNšRÖŸ.

C‹R UÄ B¼TÖeL• fWÖU ŒŸYÖL A‡LÖ¡ H.ÚL.ÙN¥Y‰ÛW (YV‰ 57) GÁTY£eh AĐ‘ ÛYeLTyP‰. EPÚ] WÚUÐ C‰ ÙRÖPŸTÖL fWÖU ŒŸYÖL A‡LÖ¡ÛV A„f]ÖŸ. AR¼h AYŸ TyPÖ ÙTVŸ UÖ¼\• ÙNšV T¡‹‰ÛWeL ÚY|UÖ]Ö¥ ¤.10 B›W• RW ÚY|• G] i½VRÖL ÙR¡f\‰.

‘\h ÚTW• ÚTp ¤.4 B›W• ÙLÖ|eh•Tz•, ˜R¥ RYÛQVÖL ¤.3 B›W†ÛR R£•Tz• ÙN¥Y‰ÛW i½ C£ef\ÖŸ. TQ†ÛR EjL· ®yz¼ÚL Y‹‰ YÖjf ÙLÖ·fÚ\Á GÁ¿• i½]ÖŸ.

ÛL‰

C‰ T¼½ WÚUÐ LÖtq“W• UÖYyP XtN J³“ ÚTÖ§p¥ “LÖŸ ÙNšRÖŸ. CRÛ] A|†‰ ‰ÛQ s‘W| «^VWÖLYÁ RÛXÛU›¥ CÁÍÙTePŸL· ÙYjLÚPNÁ, NWYQÁ, LÛXoÙN¥YÁ, LjLÖRWÁ U¼¿• ÚTÖ§NÖŸ ÚS¼¿ UÖÛX 4 U‚ A[«¥ WÚUÐ ®yP£ÚL LÖ†‡£‹R]Ÿ.

AÚTÖ‰ fWÖU ŒŸYÖL A‡LÖ¡ ÙN¥Y‰ÛW XtN TQ†ÛR YÖjf WÚUÐ ®yz¼h Y‹‰ ¤.3 B›W†ÛR YÖjfVRÖL i\T|f\‰. EPÚ] XtN J³“ ÚTÖ§NÖŸ TÖš‹‰ ÙNÁ¿ ÙN¥Y‰ÛWÛV ÛL•, L[°UÖL ‘z†R]Ÿ. XtN• ÙLÖ|†R TQ˜• —yLTyP‰. ‘\h AYÛW ÛL‰ ÙNš‰ ÙNjL¥Ty| ÚLÖŸyz¥ B^ŸT|†‡]Ÿ. AYÛW 15 SÖ· LÖY¦¥ ÛYeL ‡T‡ E†RW«yPÖŸ. ARÁTz AYŸ ÙNÁÛ] “Z¥ pÛ\›¥ AÛPeLTyPÖŸ.

®yz¥ ÚNÖRÛ]

ÚU¨• LÖtq“W• SWpjLWÖVŸ ÙR£«¥ E·[ ÙN¥Y‰ÛW›Á ®yz¥ ÚTÖ§NÖŸ ÚNÖRÛ] SP†‡]Ÿ. Ajh pX ˜efV BYQjL· pef].கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக